تبلیغات
*معلم های گرامی ودانش آموزان دبیرستانی خوش اومدید* *معلم های گرامی ودانش آموزان دبیرستانی خوش اومدید*
 

نمونه سوالاتicdl

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالاتicdl، 

() نظرات

 

نمونه سوال سوم متوسطه

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات وکتب درسی سوم متوسطه به صورتPDF، 

 

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی) - 2 دی 1390

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ معاصر نیمسال دوم پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

مجموعه سوالات نیمسال دوم مقطع دبیرستان واحد های مجتمع علامه طباطبایی (خرداد 88 و 89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحانات نهایی هماهنگ کشوری پایه سوم دبیرستان خرداد 89(سال تحصیلی 89-88)

سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه سوم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)

سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس مبانی علم رایانه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس فیزیک پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس زبان فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس زبان انگلیسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس دین و زندگی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال درس تاریخ پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89

سوال و پاسخنامه درس فیزیک نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس هندسه نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زیست نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس ریاضی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس حسابان نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس تاریخ نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر ایران پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس مبانی علم رایانه سال سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اردیبهشت ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر فروردین ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اسفند ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر بهمن ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی سری دوم(سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)

سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس جبر و احتمال نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89

 

() نظرات

 

نمونه سوالات پیش دانشگاهی

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

() نظرات

 

نمونه سوال سوم متوسطه

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات وکتب درسی سوم متوسطه به صورتPDF، 

() نظرات

 

نمونه سوالات دوم متوسطه

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات وکتب درسی دوم متوسطه به صورتPDF، 

() نظرات

 

نمونه سوال اول متوسطه

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات وکتب درسی اول متوسطه به صورتPDF، 

() نظرات

 

کتاب حساب ودیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

 
مقدمه(557 KB)

بخش اول(225 KB)

بخش دوم(212 KB)

بخش سوم(146 KB)

بخش چهارم(135 KB)

بخش پنجم(182 KB)

بخش ششم(195 KB)

بخش هفتم(270 KB)

بخش هشتم(116 KB)

بخش نهم(121 KB)

 

() نظرات

 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

 
مقدمه(78 KB)

بخش اول(334 KB)

بخش دوم(474 KB)

بخش سوم(200 KB)

بخش چهارم(234 KB)

بخش پنجم(196 KB)

بخش ششم(141 KB)

بخش هفتم(313 KB)

 

() نظرات

 

کتاب فیزیک پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

 
مقدمه(768 KB)

بخش اول(295 KB)

بخش دوم(154 KB)

بخش سوم(493 KB)

بخش چهارم(311 KB)

بخش پنجم(1180 KB)

بخش ششم(391 KB)

بخش هفتم(788 KB)

بخش هشتم(1080 KB)

بخش نهم(656 KB)

بخش دهم(116 KB)

 

() نظرات

 

کتاب شیمی پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

 

مقدمه(42 KB)

بخش اول(1024 KB)

بخش دوم(628 KB)

بخش سوم(955 KB)

بخش چهارم(955 KB)

بخش پنجم (261 KB)

بخش ششم(305 KB)

بخش هفتم(154 KB)

بخش هشتم(327 KB)

 

() نظرات

 

کتاب دین وزندگی پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

 


 

مقدمه(1358 KB)


بخش اول (1870 KB)

بخش دوم (1144 KB)

بخش چهارم (812 KB)

بخش سوم (891 KB)

بخش پنجم (1954 KB)

بخش ششم (1753 KB)

بخش هفتم (1344 KB)

بخش هشتم(604 KB)

بخش نهم(1914 KB)

بخش دهم(1140 KB)

 

() نظرات

 

کتاب زبان انگیلیسی پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

() نظرات

 

کتاب زبان وادبیات فارسی پیش دانشگاهی به صورتPDF

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: نمونه سوالات و کتب درس پیش دانشگاهی به صورتPDF، 

() نظرات

 

معرفی رشته ریاضی فیزیک

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: معرفی رشته های متوسطه، 

 

الف)معرفی رشته
این رشته درباره علوم حرکتی،مکانیکی و ریاضی بحث می کند. دروس ریاضی و فیزیک از مهمترین دروس این رشته در دبیرستان می باشد و بالاترین ضریب درسی را در کنکور دارد.
ب)گرایشات این رشته
رشته های برق،مکانیک،عمران،شیمی،مواد نفت از گرایشات به درد بخور این رشته در دانشگاه است از دیگر رشته ها میتوان به رشته ریاضی با دو گرایش (محض و کاربردی)،معماری،کاردانی برق و.........از گرایشات این رشته در دانشگاه است.
پ)آینده کاری
می توان گفت تقریبا بازار کاری خوبی در آینده دارد البته نمی توان گفت به طور صددرصد بازار کاری خوبی دارد اما نسبت به رشته های دیگر میتوان گفت بازار کار خوبی دارد اما برای موفق شدن در این رشته باید حافظه فهمیدنی خوبی داشت تا بتوان در دروس ریاضی و فیزیک موفق بود.
- شرایط ورود به رشته ریاضی وفیزیک:حداقل کسب نمره 12 در درس ریاضی و10در درس فیزیک1وآزمایشگاه .ولی بهتر است که فیزیک نیز حداقل 12 باشد.
نمرات بالا مبنی بر این است که دانش آموز نمرات بالای حداقل 30را در دروس ریاضی وعلوم تجربی در دوره راهنمایی کسب کرده باشد.
منبع

 

() نظرات

 

معرفی رشته تجربی

نویسنده: فاطمه حسین زاده موضوع: معرفی رشته های متوسطه، 

 

رشته علوم تجربی:
الف)معرفی:این رشته ی دبیرستانی درباره علوم تجربی بحث می کند و در این رشته درباره انواع بیماری ها و باکتری ها می خوانید البته به طور خلاصه  از مهمترین دروس این رشته زیست شناسی می باشد  که یکی از مهمترین درس های این رشته برای کنکور می باشد و بالاترین ضریب را دارد در این درس مشکل ترین مبحث ژنتیک می باشد.
ب)گرایشات رشته در دانشگاه
همان طور که میدانید رشته های پزشکی،دندانبزشکی،داروسازی،ازمهمترین رشته های دانشگاهی این رشته دبیرستانی است اما از دیگر  رشته های علوم تجربی رشته های بهداشت با گرایشات(محیط،حرفه ای،خانواده و مبارزه با بیماری ها)می باشد. از دیگر رشته ها رشته مهندسی کشاورزی با گرایشات گوناگون می باشد. رشته های علوم آزمایشگاهی،پرستاری،فوریت های پزشکی،هوشبری،اطاق عمل،زیست شناسی با گرایشات (سلولی مولکولی و دبیری)،دامپزشکی،زمین شناسی با گرایشات(محض و کاربردی)،مهندسی ژنتیک و .... از دیگر رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی می باشد.
پ)آینده کاری
به جز رشته های زمین شناسی و مهندسی کشاورزی می توان  گفت ما بقی رشته ها تقریبا بازار کار خوبی دارد و در صورت علاقه به این رشته ها می توان گفت در این رشته می توان موفق بود.
- شرایط ورود به رشته علوم تجربی : کسب حداقل نمره ی 10 در دروس ریاضی،شیمی وآزمایشگاه علوم زیستی وبهداشت ضمن اینکه نمره یکی از دروس نامبرده بایستی حداقل 12 باشدوجمع نمرات دوره ی راهنمایی تحصیلی دروس ریاضی وعلوم تجربی دانش آموز درسه سال (سال اول ،دوم؛سوم )بایستی حداقل 30 باشد.


 

() نظرات